[Utredningar | Genomförda aktiviteter ]

Utredningar

Allsidig utredning om Inlandsvägens betydelse (1995)
Grundläggande utredning som visar anmärkningsvärda brister i nuvarande stamvägnät och intressanta avstånds- och miljöfördelar med att utveckla Inlandsvägens södra del. 

Inlandsvägen Halmstad-Karesuando (1999)
I samverkan med Inlandskommunernas ekonomiska förening (IEF) gjordes för drygt ett år sedan en utredning om hela sträckningen från Halmstad till Karesuando med omland med beskrivning av dess standard, upprustningsbehov och inte minst betydelse för näringslivet.

Inlandsvägen Syd - hur behandlas den i åtgärdsplaneringen för 2004-2015
Tyréns Infrakonsult AB har nyligen utrett planeringsläget för Inlandsvägen Syd och redovisar där bl.a. de investeringsobjekt som vägverket planerar samt Kortfattat även hur drift och underhållsfrågorna har hanterats i planeringen.

Rapporten som är i pdf-format kan hämtas genom att klicka här >>

nlandsvägen - Ett turistiskt utvecklingsprojekt 
Projektet är tänkt att genomföras i samarbete mellan kommunerna utefter Inlandsvägen och ETOUR. Det övergripande målet med projektet är att öka lönsamheten i turismföretagen i inlandet genom att stärka inlandskommunernas attraktionskraft och tillgänglighet som besöksmål.

Utgångspunkten är att turismen bör kunna vidareutvecklas i inlandet genom förbättrade kommunikationer, produktutveckling, marknadsföring och nätverksuppbyggnad.

Universitetslektor Urban Laurin, Grythyttan, är engagerad i kartläggning och beskrivning av måltidsupplevelser utmed Inlandsvägen. Detta s.k. måltidsprojekt ingår som en del i det turistiska utvecklingsprojektet Inlandsvägen.

Ställning är ännu inte tagen till hur det fortsatta utredningsarbetet ska bedrivas.

Turismupplevelser utefter Inlandsvägen
Måltidsprojektet - Den goda resan - utgör ett förslag till ett fortsatt utvecklingsprojekt.

Inlandsvägen utgör ett potentiellt turiststråk, där upplevelser och då inte minst måltidsupplevelser kan göras till ett bärande inslag, anser docenten Urban Laurin vid Örebro universitet. Det finns förutsättningar att utforma ett intressant koncept som utgår från lokala förutsättningar och sker i samverkan med lokala aktörer.

Dokumenten ovan är i pdf-format. Du kan se dokumenten i Acrobat Reader. Klicka på PDF-ikonen för att ladda hem Acrobat Reader(PC/Mac).


Copyright © 2000 Informationsansvarig:Ronnie Lind