[ Kommuner i samverkan | Ändamål | Samarbetsavtal | Verksamhetsberättelse ]


Verksamhetsberättelse för år 2003

Sammanträden

Ledningsgruppen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda sammanträden. Gruppen har bestått av Ulla Göthager, Mariestad (ordförande), Bengt Ekberg, Halmstad, Agne Sahlin, Gislaved, Eva Wennström, Kristinehamn, och Gunnar Magnusson, Vansbro.

 

Tjänstemannagruppen har bestått av Sven-Olof Ludvigsson, Mullsjö (ordförande), Ronnie Lind, Halmstad, Lars Nilsson, Kristinehamn, Thomas Johansson, Mariestad (sekreterare och kassör) och Rolf Gustafsson, Vansbro. Gruppen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret.

 

Marknadsföring

En annonsfinansierad turisttidning "Den goda resan" har getts ut. Tidningen innehöll artiklar om upplevelser, mat och boende utmed Inlandsvägen Syd. Upplagan var på 75 000 exemplar. Medlemskommunerna tilldelades vardera 5 000. Tidningen har funnits tillgänglig på turistbyråer samt olika besöksställen utmed hela Inlandsvägen Syd. Tidningen har betraktats som i huvudsak bra, men viss negativ kritik har framförts.

Annonsering har skett i Svensk Vägguide och i ovan nämnda turisttidning.

Tjänstemannagruppen har tagit fram förslag till affisch som kan placeras på kommunernas informationstavlor utmed vägen. Eftersom kostnaden för affischen inte rymdes inom den av ledningsgruppen fastställda budgeten för 2003 har enskilda medlemskommuner givits tillfälle att själva köpa affischen.

Utredningar

Utredningen om infrastrukturplaneringen utefter Inlandsvägen Syd, som initierades under 2002, har slutförts. Rapporten som redovisades på symposiet i Kristinehamn den 27 november 2002, har tryckts i en upplaga om 250 ex. och skickats ut till olika intressenter och de samverkande kommunerna. Ett minde antal ex av rapporten finns kvar för att kunna användas vid uppvaktningar och dylikt.

Tjänstemannagruppen har undersökt möjligheten att bl.a. via stöd från EU kunna finansiera projektet "Den goda resan". Urban Laurin, som kommit med projektidén, har haft i uppdrag, att inom ramen för en förstudie, utveckla, anpassa och förankra samt att föreslå en finansiering av tidigare redovisad projektidé. Förstudien kommer att redovisas på det seminarium som hålls i anslutning till plenarmötet den 10 november 2003.

Skrivelser

De samverkande kommunerna har givit in ett gemensamt yttrande över Förslag till nationell väghållningsplan 2004-2015. Yttrandet har delgetts regeringen och vägverket centralt samt berörda vägverksregioner, länsstyrelser och självstyrelseorgan. Yttrandet från Inlandsvägen Syd har kommenterats väl i den remissammanställning, som är en del av Vägverkets förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015. Intressant är också att Inlandsvägen Syd omnämns som en lobbyorganisation.

Rapporten från förstudien av projektet "Den Goda resan" har skickats ut till kommunstyrelse ordf., handläggande tjänsteman för Inlandsvägen Syd, ansvarig politiker för turistfrågor samt turistchef eller motsvarande i samtliga 15 samverkande kommuner. Dessutom har ett drygt 30-tal myndigheter och organisationer erhållit rapporten.

Enhetligt vägnummer

De samverkande kommunerna har länge drivit frågan om ett gemensamt vägnummer – nr 26 – för Inlandsvägen Syd. Vägverket har nu beslutat att Inlandsvägen Syd får vägnummer 26. Väg 48 och 64 kommer att skyltas om till 26. Beslutet omfattar dock inte väg 185, eftersom denna är länsväg och inte kan uppgraderas utan att regeringen fattar beslut i frågan. Det innebär att kompletterande skyltning krävs vid väg 185 och väg 40. Frågan om s.k. vägvalsskyltning mot fjärrorter har därför tagits upp med Vägverket.

De samverkande kommunerna har i skrivelse till vägverket dels uttryckt sin tillfredsställelse över att verket fattat ett positivt beslut vad gäller vägnummerfrågan, dels uppmanat vägverket att med kraft driva frågan om uppgradering av länsväg 185 och verka för att även sträckan Kristinehamn – Johannisholm integreras i det nationella stamvägnätet.

Uppvaktningar m.m.

Uppvaktningar har skett av vägdirektör Rolf Johansson i region Sydöst och t.f. vägdirektör Per-Erik Winberg i region Väst. Uppvaktningarna har bedömts vara mycket givande och positiva.

 

Hemsidan

Inlandsvägen Syd har egen hemsida på Internet. På hemsidan finns aktuell information om det arbete som bedrivs av de samverkande kommunerna. Från hemsidan går det också att klicka sig fram till berörda kommuners hemsidor. Hemsidan är relativt välbesökt.

 

Seminarium 2003

Förberedelserna för seminariet i Mariestad den 10 november 2003 har pågått under året. Inbjudan till seminariet har skickats ut till ca 200 personer, organisationer, myndigheter, kommuner och företag.

 

Ekonomi
Budget och utfall redovisas i bilaga.